Referat af generalforsamling den 17. februar 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14. februar 2017

Referat af generalforsamling den 17. februar 2016


1. Velkomst og formalia

Formand Vicki bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Jes Rasmussen

Referent: Jes Rasmussen

Stemmetæller: Jes Rasmussen

3. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og kom i den forbindelse ind på bestyrelsens arbejde gennem året og hvad klubbens medlemmer kan forvente af bestyrelsen.

Beretningen berørte bl.a. bestyrelsens arbejde gennem året, som nu forløb godt efter en meget hård opstart hvor alting var nyt. I den forbindelse var der tak til bestyrelsesmedlemmerne samt til Boye og Claus som assisterer med banefordeling, hal-tider og IT uden at være bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse nævnte formanden, at det ikke var antallet at bestyrelsesmedlemmer der var afgørende for en effektiv drift af klubben, men koordination af mængden af de samlede kompetencer, som ønsker at udføre et administrativt arbejde.

Bestyrelsen ser det som sin primære opgave at sikre, at så mange som muligt er glade for at være trænere, medlemmer og frivillige i klubben. Det primære fokus er på at ”tingene” skal fungere i hverdagen, mens der ikke er stort fokus på nye revolutionerende tiltag.

Idet bestyrelsen alene består af forældre fra én årgang, blev der endnu engang opfordret til, at forældre fra andre årgange bød sig til m.h.t. bestyrelsesarbejde. Gerne med varetagelse af enkeltopgaver uden at være medlemmer af bestyrelsen. Køge FC er en lille klub uden en gennemgående ”kerne”. Derfor er det vigtigt for klubbens fremtid, at der sker en løbende overlevering af klubbens drift fra årgang til årgang.

Der er etableret et godt samarbejde med naboklubberne og kommunen. Der var stor tak til klubbens mange trænere og tillykke med oprykningen til 2 hold. Endvidere var der ros til Gitte for arbejdet med det nye klublokale.

Klubbens seniorformand Christian meddelte i årets løb, at han ønskede at stoppe i bestyrelsen og som træner for seniorerne. I den forbindelse med dette har klubben modtaget udmeldelser fra stort set alle seniorspillere. Klubbens har derfor ikke længere en seniorafdeling.

Klubben består pr. 31/12-15 af 113 medlemmer, hvilket er nogenlunde det samme som for et år siden.

Antallet af indmeldelser og udmeldes over året betyder dog, at der håndteres kontingent svarende til et betydeligt større antal medlemmer.

Maria Eriksen (U13) meldte sig i forhold til at søge fonde for donationer. Afgående bestyrelsesmedlem Trine Larsen meldte sig i forhold til at fortsætte arbejdet omkring samarbejdet med OK Benzin.

Herudover blev enkelte kommentarer og spørgsmål behandlet.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Jes (kasserer) gennemgik det reviderede regnskab, som viste en overskud på ca. 15.000,- og en likvidbeholdning på ca. 90.000,-. Regnskabet blev godkendt.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Jes (kasserer) gennemgik budgettet. Der budgetteret med et nul-resultat i 2016 og en uforandret likvidbeholdning. Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent

Klubben har hidtil haft 6 forskellige kontingentsatser. Dette reduceres til 3 kontingentsatser, nemlig 350,- halvårligt til og med U13 – herefter 450,- halvårligt. Ændringen vil primært have administrativ effekt. Køge FC er fortsat blandt de billigste klubber i Køge Kommune.

Da klubben bruger rigtig mange kræfter på at rykke for kontingentrestance, er det fra den nye sæson valgt at udelukke spillere fra kamp såfremt de er i restance. I praksis træder denne restriktion i anvendelse såfremt rykker 1 overskrider rettidig forfaldsdato.

7. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog 3 ændringer til vedtægterne. Alle ændringer blev vedtaget af generalforsamlingen

Vedtægterne korrigeres i.h.t. hertil.

8. Valg af formand (lige år) – Valg af kasserer (ulige år)

Formand Vicki Uldahl var på valg, og blev genvalgt som foreningens formand.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (som er på valg)

Bestyrelsesmedlem Berith Frandsen var på valg, og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Trine Larsen var på valg, og ønskede ikke at genopstille. Trine blev takket for sin indsats i bestyrelsen.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Gitte Jørgensen valgt.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Maria Eriksen blev valgt som suppleant.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Jesper Steinvig blev genvalgt.

Revisorsuppleant Niels Andersen blev genvalgt.

12. Eventuelt

Ingen punkter.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.

Formand Vicki Uldahl Dirigent Jes Rasmussen