Vedtægter

Vedtægter

1 Navn og hjemsted

Foreningen Køge Fodbold Club, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet den 11.oktober 2007.

Foreningen er tilsluttet (SBU/DBU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og

bestemmelser.

Ligeledes er ovenstående gældende for (DGI) Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.

 • 2 Formål

Foreningens formål er, at fremme fodbold i Køge Kommune og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt.

Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Især fastholdelse af unge i et aktivt idrætsforhold uanset deres fodboldmæssige niveau vægtes højt.

 • 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der ønsker at spille fodbold.

Ligeledes kan børn og unges forældre/værge, trænere, holdledere m.fl. optages som aktivt medlem.

(Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver

samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter jf. § 18).

 • 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt/elektronisk på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

Indmeldelse er bindende for minimum 3 måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.

Medlemskab først gyldigt når der er betalt indmeldelsesgebyr.

 • 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

 • 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 • 7 Restance

Vedtægter Køge FC – version 2 af 17. februar 2016

Kontingentet skal være betalt rettidigt. I modsat fald spærrers medlemmet og kan ikke deltage i træning og kamp.

 • 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter,

eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ved sin opførsel skader boldklubbens virksomhed.

Tilsvarende gælder ved kontingenterer på et halvt år eller mere. Bliver et medlem udelukket, kan udelukkelsen

forlanges forelagt den førstkommende generalforsamling til prøvelse.

Denne prøvelse har den pågældende – uden stemmeret, men med taleret – ret til at overvære.

 • 9 Pædofilipolitik

Køge Fodbold Club hjemtager børneattest på alle trænere og ledere. Registrerede personer kan ikke anvendes.

 • 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, samt

hvem bestyrelsen måtte indbyde. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på spillestedet og eller ved annoncering i

klubblad/på klubbens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen

senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 • 11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af formand (lige år) – Valg af kasserer (ulige år).
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (som er på valg).
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

Vedtægter Køge FC – version 2 af 17. februar 2016

 • 12 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning

kvalificeret majoritet jf. § 17 og § 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret jf. § 10.

 • 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en

femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom

med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter

begæringens modtagelse.

 • 14 Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt 1 eller flere medlemmer der vælges for 2 år ad gangen af den

ordinære generalforsamling. Ud over formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. Formanden er på valg

i lige år, medens kassereren er på valg i ulige år.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 1-2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Formålet med

bestyrelsessuppleanter er at bestyrelsen har mulighed for at indkalde en afløser for et bestyrelsesmedlem, der

udtræder af bestyrelsen indenfor dette medlems valgperiode eller at forstærke bestyrelsen med flere medlemmer

mellem 2 generalforsamlinger. Bestyrelsessuppleanterne er således ikke en del af bestyrelsen før at bestyrelsen

anmoder dem om at indtræde i bestyrelsen.

 • 15 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 • 16 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Vedtægter Køge FC – version 2 af 17. februar 2016

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med

revisorens påtegning og underskrift.

Driftsregnskab og status kan rekvireres elektronisk ved henvendelse til foreningens kasserer fra tidspunktet for

indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 • 17 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jf. § 10.

Revisoren skal hvert år inden 15. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 • 18 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for

forslaget. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 • 19 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær

generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til

stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant

flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor

beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er

til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens

formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i

behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune vedtægter efter ændringsforslag 2010.