Referat af generalforsamling den 25. juni 2021

Referat af generalforsamling den 25. juni 2021

Generalforsamlingen fandt sted ved klubhuset, Ravnsborg Stadion.


1. Valg af dirigent: Theis Skov Kristiansen  


2. Valg af referent og stemmetællere: Lærke Thøgersen 


3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: V. Jakob Damgaard:

- U14: I 2020 startede Køge FC og Herfølge Boldklub et samarbejde op omkring U14 drengene. Både Køge FC og Herfølge oplevede udfordringer med at stille hold pga. for få spillere. Samarbejdet resulterede i, at halvdelen af U14 fra Køge FC fortsat spiller i Herfølge, mens den anden halvdel er stoppet.   

- i 2020 og i første halvår af 2021 har vi sagt velkommen til hele 5 nye seniorhold. Samt oprettelse af Old Boys – et hold fra hhv. mandagsholdet og hyggeholdet, der ønsker at spille turneringskampe.

- Lokalplan for Ravnsborg blev kort gennemgået. Der vil i de kommende år blive oprettet idrætsbørnehave og udvidelse af gymnastikforeningen med ny hal (langs græsvolden), samt fire nye padelbaner i forlængelse af de eksisterende. Bestyrelsen i Køge FC har gjort indsigelser om, at vi fortsat ønsker at være en del af Ravnsborg Stadion. Vores indsigelser er kommet med i kommunens planlægning. 


4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse: Godkendt. 


5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse: Godkendt. 


6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen lægger op til fastholdelse af nuværende kontingent: Godkendt. 


7. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen har følgende ændring til vedtægterne: Punkt 10 ændres til: ”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Generalforsamling kan afholdes ved fysisk fremmøde eller online. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på spillestedet og eller ved annoncering i klubblad/på klubbens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.” - Godkendt 


8. Valg af formand (lige år) – Sanne Petersen er ikke på valg 


9. Valg af kasserer (ulige år) - Lærke Johanne Thøgersen ønsker at genopstille: Valgt 


10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (som er på valg): 

Jakob ønsker ikke genvalg. 

Theis Skov Kristiansen genvalgt. 


11. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, vi har brug for flere hænder til at bestyrelsesarbejdet: 

Louise Koust (mor til Luca U11)

Christian Steinvig (senior)

Mads Larsen (senior)

Christian Jensen (Senior)


12. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Ida Marie Hansen (mor til Bjørn) 


13. Valg af revisor og revisorsuppleant: Christian Federspiel (Andreas´far) 


14. Eventuelt.